Gallery > GRAFFITI

MONDAY MONKEY
MONDAY MONKEY
Sydney, Australia, NSW
2004